(LU+DE+FR+EN)

(LU+DE+FR+EN)

"Den éischten Schrëtt ass gemaach". Eng einfach Victoire fir d’Léiwen.Lëtzebuerg huet d’Weltmeeschterschaft vun der III Divisioun an Bulgarien mat enger einfacher 17-0 Victoire géint Vereenegt Arabesch Emiraten ugefaangen.

Den éischte Gol ass schonn an der zweeter Minutt vum Match gefall soudass Lëtzebuerg fréi kloer gemaacht huet wien hei d’Box unhuet. Obwuel Lëtzebuerg no dem éischten Drëttel 4-0 geféiert huet konnt een awer Nervositéit gesinn nodeem d’Spiller zesummen verschidde Strofe kruten.No der Paus war d’Equippe méi entspaant an huet 3 Goler an den ésichten 3 Minutten vum zweten Drëttel geschoss. 40 Minutten méi spéit stung et dunn 10-0.Am leschten Drëttel huet Lëtzebuerg do weider gemaach wou et am 2. Drëttel opgehalen hat an huet 7 zousätzlech Goler geschoss. Déi bescht Torschützen während dem Match waren de Colm Cannon (5+2) an de Robert Beran (2+5). En remarquable Leeschtung war den Assist vum François Schons beim leschte Gol. Mat dësem Assist gëtt hien den all-time beschte Scorer vun den Verdeedeger an der Geschicht vun den Weltmeeschterschaften vun der III Divisioun. De François Schons huet elo am Ganzen 13+26=39 Punkten. Den Direktorat huet den Kai Linster (2+2) als den beschten Spiller vun Team Lëtzebuerg gewielt. De Philippe Lepage huet mat nëm-men 8 Saves et fäerdeg bruecht séin Gol propper ze halen.“Den éischten Schrëtt ass gemaach ma d’Turnéier fänkt muer réicht un géint Georgien,” war den Kommentar vum Trainer Petr Fical direkt nom Match.Et brauch een nemmen 2 Minutten vum Match Georgien-Südafrika gesinn ze hun fir dass engem kloer get dass mir héi iwwert een aneren Sport schwätzen am Verglach mat dem Match vun Haut.De “live-stream” vum Spill wäert op dësem Site accessibel sinn: http://www.iihf.com/competition/603/live-stream/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Der erste Schritt ist gemacht“. Einfacher Sieg für die Löwen.Luxemburg startete das Tournier der Weltmeisterschaft der III Division in Bulgarien mit einem ein-fachen 17-0 Sieg gegen die Vereinten Arabischen Emiraten.Das erste Tor fiel bereits in der zweiten Minute des Spiels sodass Luxemburg von Anfang an klar machte wer hier das Sagen hat. Obwohl Luxemburg im ersten Drittel 4-0 in Führung lag, gab es einige Nervosität bei den Spielern zu sehen als das Team zusammen in dem Drittel einige Penal-ties bekam.

Nach der Pause waren die Spieler viel entspannter und schossen 3 Tore in den ersten drei Minu-ten des zweiten Drittel. Nach 40 Minuten war der Punktestand bereits 10-0.In dem letzten Drittel fuhr Luxemburg genauso weiter wie es das zweite Drittel aufgehört hatte und schoss 7 weitere Tore. Die besten Torschützen während des Spiels waren Colm Cannon (5+2) und Robert Beran (2+5). Eine bemerkenswerte Leistung war der Assist von François Schons beim letzten Tor. Mit diesem Assist steigt er zum besten Scorer aller Zeiten der Verteidiger in der Ge-schichte der Weltmeisterschaft der III Division auf. François hat jetzt im Ganzen 13+26=39 Punk-te. Das Direktorat wählte Kai Linster (2+2) zum besten Spieler von Team Luxembourg. Torhüter Philippe Lepage brauchte bloß 8 Saves zum Shutout.„Der erste Schritt ist gemacht aber das Turnier fängt Morgen erst richtig an gegen Georgien,“ war der Kommentar des Trainers Petr Fical direkt nach dem Spiel.Man braucht nur 2 Minuten vom Spiel Georgien-Südafrika gesehen zu haben um sich bewusst zu werden, dass uns Morgen ein ganz anderer Sport bevorsteht als heute.Auf dieser Seite wird man das Spiel im Livestream verfolgen können: http://www.iihf.com/competition/603/live-stream/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Le premier pas est fait. » Victoire facile pour les lions.Le Luxembourg a commencé le tournoi du Championnat de la III Division en Bulgarie avec une victoire facile 17-0 contre les Emirats Arabes Unis.Le premier but est tombé deux minutes après le début du match de telle sorte que Luxembourg a fait savoir qui était le chef ici. Bien que le Luxembourg menât 4-0 après la première période, une certaine nervosité était palpable parmi les joueurs alors que l’équipe recevait ensemble des penal-ties pendant la partie.Après la pause l’équipe était plus détendue et marqua 3 buts dans les 3 premières minutes de la seconde partie. Après 40 minutes, le score était de 10-0.Lors du troisième tiers-temps le Luxembourg a continué là où il s’est arrêté lors de la deuxième période et marqua sept buts supplémentaires. Les meilleurs marqueurs pendant le match furent Colm Cannon (5+2) et Robert Beran (2+5). Un fait remarquable fut l’assist de François Schons lors du dernier but. Avec cet assist il devint le meilleur marqueur parmi les défenseurs dans l’histoire des championnats du monde de la 3e Division. François a maintenant 13+26=39 points au total. Le directorat a choisi Kai Linster (2+2) comme meilleur joueur de l’équipe luxembourgeoise. Il n’aura fallu que 8 interceptions au gardien de but Philippe Lepage pour un « blanchissage ».« Le premier pas a été fait mais le tournoi commencera réellement que demain contre la Géor-gie, » fut le commentaire de l’entraineur Petr Fical tout de suite après le match.Après avoir vu deux minutes du match Géorgie-Afrique du Sud on se rend compte que ce sera un autre sport qui nous attendra demain en comparaison avec celui d’aujourd’hui.Le live-stream du match sera accessible ici : http://www.iihf.com/competition/603/live-stream/.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“The first step has been taken.” Easy win for Lions.Luxembourg started III division World Champions tournament in Bulgaria with an easy 17-0 win against United Arab Emirates.The first goal was seen already in the second minute of the game so Team Luxembourg made it clear early who’s the man in the house. Even though Luxembourg was leading 4-0 after the first period, some nervousness was seen in the players as the team took together penalties in the period.After the break team was more relaxed and they scored 3 goals in the first 3 minutes of the second period. After 40 minutes, there was already 10-0 on the scoreboard.In the third period Luxembourg continued the same where they finished the second and scored 7 more goals. Best scorers in the game were Colm Cannon (5+2) and Robert Beran (2+5). One no-table footstep was the assist of Francois Schons in the last goal. With that assist he became the all-time best scorer of the defenders in the history of III division World Championship. Francois has now 13+26=39 points overall. The directorate chose Kai Linster (2 +2) as Team Luxembourg’s best player. Goalkeeper Philippe Lepage needed only 8 saves for the shutout.“The first step has been taken but the tournament really starts tomorrow against Georgia” was the comment of coach Petr Fical straight after the game.

After seeing Georgia – South Africa game for 2 minutes, it is pretty clear that we are talking about different sport tomorrow comparing to today’s game.The live stream of the game will be available on http://www.iihf.com/competition/603/live-stream/